Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN   KADANZ EN PARTNERS BVBA

Volgende voorwaarden, inbegrepen algemene voorwaarden, bijzondere verhuurvoorwaarden en bijzondere freelancervoorwaarden, zijn zonder tegenbericht van toepassing op elke verhuur, verkoop en transport van goederen, alsmede bij het leveren van diensten, dewelke rechtstreeks, in onderaanneming of freelance geschieden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.    De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle aan KADANZ EN PARTNERS BVBA overgemaakte bestellingen (per brief, fax of bevestiging per e-mail).De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.Eventuele aankoop- of verhuurvoorwaarden gesteld door de klant, verbinden KADANZ EN PARTNERS BVBA niet, zelfs indien KADANZ EN PARTNERS BVBA geen uitdrukkelijke tegenbieding heeft opgemaakt. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen KADANZ EN PARTNERS BVBA tegenstelbaar voor zover de afwijkingen door KADANZ EN PARTNERS BVBA schriftelijk en voorafgaandelijk worden bevestigd. De algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant.

1.2.    KADANZ EN PARTNERS BVBA verbindt er zich toe zich zoveel mogelijk in te spannen om elke bestelling uit te voeren. In geen enkel geval kan dit beschouwd worden als een resultaatsverbintenis.

1.3.    Indien een of meer clausules in deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. De nietigheid van één der clausules van deze overeenkomst zal derhalve onder geen enkel beding aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op zichzelf. De nietige clausule zal door partijen alsdan worden geïnterpreteerd en toegepast op de wijze die voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule benadert.

Artikel 2 – Aanbieding en totstandkoming bestelling

2.1.    De prijsoffertes dewelke door KADANZ EN PARTNERS BVBA worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend, zonder dat hieruit verbintenissen lastens KADANZ EN PARTNERS BVBA kunnen worden afgeleid, tenzij schriftelijk anders vermeld. Elke bestelling door de klant overgemaakt verbindt wel de klant, doch kan KADANZ EN PARTNERS BVBA slechts gehouden zijn na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door KADANZ EN PARTNERS BVBA. Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste aan de klant. Alle wijzigingen of prijsverhogingen waartegen op het ogenblik van de levering geen bezwaar werd aangetekend door de klant, zullen worden beschouwd als aanvaard.

2.2.    Een bestelling komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever/koper/huurder schriftelijk (c.q. per briefwisseling, telefax of e-mail) een aanbod van KADANZ EN PARTNERS BVBA bevestigd.

Bij het aangaan van de bestelling verplicht de klant zich tot afname.

2.3. Krachtens onderhavige voorwaarden is KADANZ EN PARTNERS BVBA gerechtigd op betaling van volgend voorschot door de klant:

- Op het ogenblik van de bestelling: 25% van de totaalprijs van de bestelling. Het saldo dient contant te worden betaald voor het effectief gebruik van het materiaal ofvoor het evenement/presentatie (zie artikel 4 ).De bestelling wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van het voorschot. Indiende klant nalaat het voorschot te betalen, is KADANZ EN PARTNERS BVBA gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door KADANZ EN PARTNERS BVBA gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3 – Overmacht en aansprakelijkheid

3.1.    KADANZ EN PARTNERS BVBA is niet aansprakelijk voor enig defect aan de bestelde goederen voor of tijdens het gebruik of voor eventuele ongevallen ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan. Ten niet-limitatieve titel kan vermeld worden: defect aan of verkeerd gebruik van  hardware en/of bijhorende drivers, het besturingssysteem en de netwerksoftware, het verkeerd gebruiken of interpreteren van de software, het niet naleven van de gebruiksprocedure, fouten te, gevolge van stroomonderbrekingen, het aanpassen van gegevens via andere externe programma’s, Incompatibiliteitsproblemen door upgrade uitgevoerd door derden, verlies van wijzigingen aan de software/lay-outs aangebracht door derden, onderhoud van software niet door KADANZ EN PARTNERS BVBA geleverd, verlies van gegevens door het niet nemen van back-up of veiligheidskopij.

3.2.    KADANZ EN PARTNERS BVBA is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de aan KADANZ EN PARTNERS BVBA toevertrouwde negatieven, positieven, gobo’s, magnetisch of digitaal opgeslagen informatiedragers, tijdens het productieproces, noch tijdens het monteren, kopiëren of projecteren van deze materialen.

3.3.    KADANZ EN PARTNERS BVBA is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht in de meest ruime betekenis van het woord, noch ten gevolge van gebrekkige uitvoering van eventuele onderaannemers. Ten niet-limitatieve titel kan vermeld worden: stakingen, regeringsmaatregelen, ziekte of ongeval van personeel of onderaannemers, alsmede alle niet-voorzienbare gebeurtenissen. Bij niet-uitvoering van de bestelling tengevolge van overmacht blijft het reeds gestorte voorschot definitief verworven ten titel van vergoeding van de reeds uitgevoerde voorbereidingen en administratiekosten.

3.4.    De klant verbindt er zich toe in te staan voor alle belastingen en kosten onverschillig van welke aard die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van de bestelde materialen en/of diensten. De klant verbindt er zich eveneens toe aansprakelijk te zijn voor eventuele diefstal, brand, ongevallen en/of schade die door deze goederen of  materialen zouden veroorzaakt worden en zulks ter volledige ontlasting van KADANZ EN PARTNERS BVBA.

3.5.    Goederen (of goederen van derden) reizen onder alle omstandigheden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en op risico van de klant, zelfs indien de goederen door KADANZ EN PARTNERS BVBA vervoerd worden in opdracht en voor rekening van de klant. De kosten die het transport met zich meebrengen zullen steeds aan de klant in rekening gebracht worden. KADANZ EN PARTNERS BVBA is niet aansprakelijk voor een vertraagde levering der bestelde goederen. Een opgegeven leveringsdatum is slechts indicatief en houdt geen vaste verbintenis in. Geen enkele vertraging in de levering van de bestelde goederen kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst.

3.6.    Bij contractuele wanprestatie van de opdrachtgever behoudt KADANZ EN PARTNERS BVBA zich het recht voor om hetzij de lopende opdracht te staken onder definitieve verwerving van het reeds betaalde voorschot en met een schadevergoeding forfaitair en onherleidbaar bedongen op 50% van de brutowaarde van de overeenkomst, hetzij de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst te vorderen.

Artikel 4 – Betaling

4.1.    Alle door KADANZ EN PARTNERS BVBA vermelde prijzen zijn verhuur- of verkoopsprijzen exclusief B.T.W. Transportkosten, taksen en verzekeringen van deze goederen zijn eveneens niet inbegrepen.

4.2.    Alle facturen van KADANZ EN PARTNERS BVBA zijn contant betaalbaar bij ontvangst zonder korting, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van KADANZ EN PARTNERS BVBA. Bijkomende kosten zullen de klant worden aangerekend bij een factuurbedrag kleiner dan 25,00 €. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 2 % op het factuurbedrag per begonnen maand. Tevens is er als schadevergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van  75,00 €. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

4.3.    Door niet-betaling van de factuur op haar vervaldag worden alle nog verschuldigde onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

4.4.    Klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van KADANZ EN PARTNERS BVBA te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.

4.5.    Klachten m.b.t. verkochte goederen worden slechts aanvaard indien binnen de acht dagen na levering een geschreven voorbehoud de zetel van KADANZ EN PARTNERS BVBA  bereikt en dit per aangetekend schrijven.

4.6.    KADANZ EN PARTNERS BVBA behoudt zich tevens het recht voor om zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant.

4.7.    Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, invereffeningstelling, schuldenregeling, edm. of de dreiging hiermee) worden alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

4.8.    De door de klant verrichte betalingen strekken in mindering van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan- op eerste verzoek van KADANZ EN PARTNERS BVBA een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door de KADANZ EN PARTNERS BVBA gewenste vorm.

4.9.    Het aanvaarden van wissels, cheques, mandaten of andere betalingsdocumenten zal nooit als schuldvernieuwing beschouwd worden en doet geen afbreuk aan de toepassing van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 5 –Eigendomsoverdracht

5.1.    De verkochte goederen blijven eigendom van KADANZ EN PARTNERS BVBA tot de volledige prijs, in hoofdsom, kosten en intresten is betaald.

5.2.    Niettegenstaande voormeld eigendomsvoorbehoud, worden alle risico’s hieraan verbonden door de koper gedragen.

Artikel 6 – Annulatie

6.1.    Annulatie van goederen en/of diensten door de klant dient de zetel van KADANZ EN PARTNERS BVBA te bereiken en dit per aangetekend schrijven.

6.2.    De annulatie van een bestelling is slechts geldig na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van KADANZ EN PARTNERS BVBA.

6.3.    Wanneer de klant een bestelling geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor KADANZ EN PARTNERS BVBA ontstane schade te vergoeden. Derhalve verbindt de klant er zich toe, in geval van annulering van een bestelling van de klant, volgende forfaitaire en onherleidbare bedongen schadevergoedingen te betalen aan KADANZ EN PARTNERS BVBA:

 • annulering vanaf datum bestelling tot 3 maanden voor prestatie : 25% van de bruto waarde van de bestelling
 • annulering vanaf 3 maanden tot 1 maand voor het evenement: 50% van de bruto waarde van de bestelling
 • annulering vanaf 1 maand tot 7e dag voor het evenement:75 % van de bruto waarde  van de bestelling
 • annulering binnen de 7 dagen voor inwerkingtreding prestatie :het totaalbedrag

Als tijdstip van annulering wordt de dag genomen waarop het aangetekende schrijven inhoudende de annulering de zetel van KADANZ EN PARTNERS BVBA bereikt.

Artikel 7 – Geschillenregeling

7.1.    Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten.

7.2.    Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van de overeenkomst en de factuur, kan enkel worden beslecht voor de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Artikel 8 – Bijzondere verhuurvoorwaarden

8.1.    Alle bepalingen beschreven in de algemene voorwaarden (artikel 1 t.e.m. 7) zijn eveneens van toepassing op de volgende bijzondere verhuurvoorwaarden:

8.2.    De gehuurde goederen dienen op het ogenblik van inontvangstname door de klant in aanwezigheid van KADANZ EN PARTNERS BVBA door de klant te worden nagezien, bij gebreke waarvan de goederen worden vermoed door de klant in goede staat te zijn ontvangen. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen aan de goederen dient melding te worden gemaakt op de afleveringsbon. Iedere melding van schade na de inontvangstname door de klant, wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de klant. Indien de klant wenst dat de goederen door KADANZ EN PARTNERS BVBA worden verzonden, dan kan de klant de goederen vóór verzending in de magazijnen van KADANZ EN PARTNERS BVBA inspecteren, bij gebreke waarvan de klant de goederen aanvaard als zijnde in goede staat. Dientengevolge zal alle schade aan de goederen worden beschouwd als zijnde toegebracht door de koper/huurder/klant /opdrachtgever.

8.3.    Klachten m.b.t. verhuurde goederen dienen de zetel van KADANZ EN PARTNERS BVBA te bereiken binnen de drie dagen na levering en dit bij aangetekend schrijven.

8.3.    Defecten aan de verhuurde goederen dienen uiterlijk voor aanvang van de prestatie door de klant aan KADANZ EN PARTNERS BVBA te worden gemeld.

8.4.    De klant draagt gedurende de afgesproken huurperiode de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor het gehuurde materiaal.

8.5.    De klant verbindt er zich toe het gehuurde materiaal steeds in de daarvoor voorziene verpakking te transporteren.

8.6.    KADANZ EN PARTNERS BVBA is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken welke zich zouden manifesteren aan het gehuurde materiaal.

8.7.    De klant verbindt er zich tevens toe een waarborgsom te storten gelijk aan 30 % van de aankoopwaarde van de gehuurde goederen. Deze waarborgsom zal als gehele of gedeeltelijke betaling aangewend worden in geval van verlies/diefstal en of beschadiging aan het gehuurde materiaal door de klant. Indien de herstellings- of vervangingskosten hoger zijn dan de waarborgsom,verbindt de klant er zich toe het verschil bij te betalen.

Ingeval van verlies of diefstal van het verhuurde materiaal, wordt deze aan de klant gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. De betaalde waarborgsom wordt hierbij als gedeeltelijke betaling aangewend. Indien de klant geen waarborgsom heeft betaald, wordt de schade rechtsreeks an de klant gefactureerd en gelden de algemene betalingsvoorwaarden (zie artikel 4).

Schade aan de gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de klant gefactureerd, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden.

In geval van onherstelbare beschadiging van verhuurd materiaal, wordt het materiaal door KADANZ EN PARTNERS BVBA gedurende 8 dagen na vaststelling van schade ter beschikking gehouden van de klant. Ingeval van herstelbare of vermaakbare schade, blijft het beschadigde materiaal 48 uur na vaststelling van de schade in de magazijnen van KADANZ EN PARTNERS BVBA ter beschikking voor inspectie door de klant, bij gebreke waaraan het materiaal wordt vermaakt of hersteld.

8.8.    De klant verbindt er zich toe de vooraf bepaalde huurperiode te respecteren. De overeenkomst m.b.t. de gehuurde materialen neemt derhalve een einde bij het verstrijken van de huurtijd. De klant kan zich niet op stilzwijgende verlenging beroepen. Ingeval van laattijdige inlevering van de gehuurde goederen, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een vergoeding verschuldigd gelijk aan de daghuurprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen van overschrijding.

De leverancier heeft van dan af het recht het gehuurde materiaal bij de klant terug te halen. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de klant.

8.9.    Alle verhuurde goederen blijven eigendom van KADANZ EN PARTNERS BVBA. Niet-teruggave van het gehuurde materiaal door de klant op het overeengekomen tijdstip is strafbaar.

8.10. De klant /huurder verbindt er zich toe KADANZ EN PARTNERS BVBA onmiddellijk en per aangetekend schrijven in kennis te stellen indien het gehuurde materiaal geheel of gedeeltelijk:

 • in beslag is genomen door derden. De huurder verbindt zich ertoe de beslagleggende partij te verwittigen dat het in beslag genomen materiaal in eigendom aan KADANZ EN PARTNERS BVBA toebehoort;
 • betrokken is in een ongeval waardoor materiële schade of een lichamelijk letsel is ontstaan of in een burgerlijke of strafrechtelijke procedure is betrokken;is opgevorderd, gestolen, geleend door derden of beschadigd.

8.11. De huurder is verplicht te zorgen voor rechtskundige bijstand, waarvan alle kosten en lasten te zijnen laste vallen.

Artikel 9 – Bijzondere freelancervoorwaarden

9.1.    Alle bepalingen beschreven in de algemene voorwaarden (artikel 1 t.e.m. 7) zijn eveneens van toepassing op de volgende bijzondere freelancervoorwaarden:

9.2.    De geleverde dagprestaties (maximum 10h) en halve dagprestaties (maximum 5h) evenals de gepresteerde werkuren zijn niet deelbaar en worden steeds volledig aangerekend aan de klant, aan een vooraf afgesproken tarief.Extra werkuren worden aan de klant aangerekend aan een vooraf vastgesteld tarief.

9.3.    De gemaakte transportkosten zullen aan de klant in rekening gebracht worden vanaf de hoofdzetel van KADANZ EN PARTNERS BVBA, aan een vooraf vastgesteld tarief.

9.4.    Goederen dewelke door de opdrachtgever worden geleverd of meegegeven blijven zijn uitsluitende eigendom, bij uitsluiting van toepassing van de eventuele clausule van “toevertrouwd goed” of verwante clausules. Bijgevolg is KADANZ EN PARTNERS BVBA niet aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal van deze goederen voor, tijdens of na de presentatie. Het transporteren, parkeren of stockeren van materialen geschieden steeds op risico van de opdrachtgever.

9.5.    Tenzij anders overeengekomen, rusten op de opdrachtgever ten aanzien van KADANZ EN PARTNERS BVBA de navolgende verplichtingen en is de opdrachtgever bekend met de navolgende rechten van KADANZ EN PARTNERS BVBA:

 • de opdrachtgever garandeert dat er parkeerplaats is in de directe omgeving van de locatie, bij gebreke waaraan onkosten worden aangerekend en cash dienen te worden betaald onmiddellijk na uitvoering van de opdracht;
 • de opdrachtgever garandeert dat er ter plaatse een laad- en loskade is voorzien. Verkeersovertredingen en hieruit voortvloeiende verkeersboeten vallen in alle gevallen ten laste van de opdrachtgever;
 • bij lasten zwaarder dan 40 kilogram dient de opdrachtgever extra personeel ter beschikking te stellen om de materialen op de bestemming te brengen;
 • de opdrachtgever dient bij dagprestaties 1 warme maaltijd en 1 broodjeslunch, alsmede koffie en frisdranken te voorzien. Bij het ontbreken van deze maaltijden zal de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding van 42,00 € aangerekend worden;
 • de opdrachtgever dient bij nachtprestaties 1 broodjeslunch, alsmede koffie, frisdranken en versnaperingen te voorzien. Bij het ontbreken van deze maaltijden zal de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding van 32,00 € aangerekend worden;
 • de opdrachtgever garandeert dat er, ingeval van opdrachten in het buitenland of opeenvolgende prestaties waar er minder dan 10h effectieve nachtrust mogelijk is, er een deugdelijke accommodatie wordt voorzien ter overnachting op een eenpersoonskamer, inclusief ontbijt.

9.6.    De opdrachtgever is ermee bekend dat indien hij wenst dat KADANZ EN PARTNERS BVBA of een medewerker met een transportmiddel van de opdrachtgever zichzelf of materialen verplaatst, dat aan volgende voorwaarden dient te worden voldaan:

 • het transportmiddel dient voorzien te zijn van voldoende brandstof of een tankkaart;
 • het transportmiddel dient voorzien te zijn van een reservesleutel;
 • het transportmiddel dient voorzien te zijn van voldoende tolgelden;
 • het transportmiddel dient voorzien te zijn van geldige boorddocumenten en accessoires conform de Europese wetgeving terzake;
 • het transportmiddel mag niet overladen zijn, conform de Europese wetgeving en overeenkomstig het rijbewijs van de bestuurder.